Excalibur race

PodmínkyER

Jméno a přijmení:

Startovní číslo:

  • Svým podpisem na tomto dokumentu beru na vědomí, že startuji na závodě Excalibur Race na vlastní nebezpečí a dále jsem si plně vědom toho, že mé osobě hrozí nebezpečí zranění či dokonce smrti. Organizátor (Pořadatel) nenese zodpovědnost za zdraví a život závodníka během celého závodu
  • Během závodu existuje riziko nebezpečí vzniku vážné újmy na zdraví, resp. smrti u jednotlivých překážek na trati, které se mohou za nepředvídatelných okolností uvolnit a poškodit. Souhlasím se všemi riziky tratě, známými či neznámými, i kdyby nastaly v důsledku nedbalosti organizátorů soutěže.
  • Svým podpisem na tomto dokumentu potvrzuji, že jsem dosáhl více než 18 let a jsem zdravotně schopný závod dokončit
  • Souhlasím s první pomocí a lékařským ošetřením mé osoby
  • Jsem si plně vědom toho, že organizátoři závodu mají právo zrušit, odložit nebo změnit závod kvůli klimatickým podmínkám nebo popřípadě i z jiných příčin, které nemohou plně kontrolovat a ohrozilo by to zdraví a bezpečnost závodníků bez možnosti vrácení startovného
  • Dávám svůj souhlas pro organizátory nebo osobou organizátory určenou, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.
  • Vše jsem si řádně přečetl a rozumím úplně všemu

Datum:

Podpis:

MLADISTVÝ: PRO MLADŠÍ 18 let - PODPIS PRÁVNÍHO ZÁSTUPCE (RODIČE NEBO PORUČNÍKA)

Já níže podepsaný _______________________________________, tímto čestně prohlašuji, že jako právní zástupce mladistvého ____________________________________ svým podpisem dávám na vědomí,že mi je srozumitelné riziko a všechny okolnosti týkající se účasti jmenovaného mladistvého na výše uvedené akci a tímto podpisem dávám souhlas, aby se této události zúčastnil s tím, že odpovědnost za tento čin a všechny následky přecházejí na mě.

Podpis zástupce ____________________________

Vztah k mladistvému ______________________________