Excalibur race

PravidlaER

Tyto pravidla upravují právní vztah mezi účastníkem (závodníkem) a organizátorem závodu Excalibur Race. Smluvní vztah vzniká registrací účastníka na stránkách http://sportchallenge.cz a zaplacení startovného na účet organizátora závodu Excalibur race k jeho účasti na závodu. Pokud se účastník přihlásí na místě závodu (den před závodem nebo v den závodu) vzniká smluvní vztah při obdržení platby organizátorovi. Tyto Podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy mezi organizátorem a účastníkem (závodníkem). Účastník (závodník) bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn měnit podmínky i pravidla závodu. Veškeré změny podmínek i pravidel závodu budou zveřejněny na webových stránkách www.excaliburrace.cz

  Pravidla závodu:
 • Závodu Excalibur race se může zúčastnit kterákoliv fyzická osoba, pokud její zdravotní stav je způsobilý na tento druh závodu a je starší 15 let. Pokud je účastníkovi méně než 18 let, a více než 15 let, tak se závodu může zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Podepsaný souhlas odevzdá při výdeji startovních čísel. Pokud se tak nestane, závodu se nezúčastní. Pokud je účastníkovi méně než 15 let a budou pro něj vypsané kategorie může se zúčastnit pouze závodů Excalibur Race Kids. Zde také platí pravidlo o souhlasu zákonného zástupce.
 • Pokud se závodník přihlásí přes http://sportchallenge.cz do závodu musí platbu provést do 14 dnů od registrace na účet organizátora, jinak dojde ke smazání registrace
 • Startovné se z administrativních důvodů nevrací, lze ale přepsat startovní číslo na jinou osobu. Stačí zaslat mail na info@excaliburrace.cz, kde vše s Vámi vykomunikujeme
 • Organizátor nenese žádnou právní odpovědnost za případnou smrt, za zranění či zničení nebo poškození materiálu vzniklého v průběhu závodu závodníkovi
 • Závodník před závodem bude podepisovat ještě tyto podmínky
 • Závodník je povinen dbát na veškeré organizační, technické a zabezpečovací pokyny organizátora
 • Závod bude probíhat pomocí intervalových startů
 • Organizátor se distancuje při vzniku zdravotní újmy závodníků u překážek na trati, které se mohou za nepředvídatelných okolností uvolnit, povolit následkem, čehož může dojít ke zranění závodníka
 • Doporučujeme každému závodníkovi zajistit si úrazové pojištění na den závodu
 • Závodník nesmí na start pod vlivem alkoholu či jiných látek, které by sloužily k jeho snížení zdravotní či fyzické způsobilosti
 • Obuv s hroty je povolena ( hrot max. 2 mm), ale tretry jsou přísně zakázané
 • Závodník, který způsobí škodu sobě či jiným účastníkům ( závodníkům ) akce, organizátorovi či osobám blízko spolupracujícím je povinen vše uhradit na vlastní náklady
 • Závodník nesmí na trať pokud nemá řádně připevněn čip a startovní číslo (v některých závodech může být čip připevněn na startovním čísle)
 • Pokud závodník závod nedokončí musí vše neprodleně sdělit organizátorovi akce
 • Závodník nesmí přijmout pomoc od diváků
 • Závodníci na některých překážkách si můžou vzájemně pomáhat, vše Vám řekne dobrovolník u dané překážky
 • Pokud závodník nepřekoná překážku nebo ji vynechá a nesplní náhradní úkol je ihned diskvalifikován
 • Při nezvládnutí překážky musí závodník splnit úkol, kterým je 20 angličáku. Vše bude kontrolovat rozhodčí, pokud závodník nevykoná úkol je ihned diskvalifikován
 • Závod týmů je vytvořen pro čtyři závodníky ( tým může být i smíšený), kterým se sčítají všechny čtyři časy
 • Závod dvojic lze běžet i ve smíšených dvojicích s min. rozestupem (max.20 metrů)
 • Závod se koná za každého počasí
 • Je striktně zakázáno vyhazovat odpadky než na místa vyhraněné pořadatelem
 • Fotografie a videa během závodu má právo použít organizátor bez nároku na honorář autorovi dané fotky či videa
 • Ceny budou vydávány pouze v den závodu
 • Použití slovního spojení a loga Excalibur Race se řídí zákonem o ochranné známce
 • Tato pravidla může organizátor měnit, doplňovat a upravovat vzhledem k podmínkám na trati